NEN 1824:2010

De NEN 1824:2010 omvat de normen met betrekking tot de vloeroppervlakten benodigd voor werkplekken voor kantoorwerkzaamheden (administratieve en informatie verwerkende taken). Naast het oppervlak dat nodig is voor de uitvoer van de werkzaamheden op zich, moet er ook rekening worden gehouden met ruimte voor centrale vluchtroutes, kopieer-, printer- en faxruimte, schoonmaak, onderhoud, serverruimte, pantry, opslag, archief en andere vloeroppervlakten voor postkast, ontspanning e.d.

De benodigde vloeroppervlakte voor dergelijk ruimtegebruik vormt geen onderdeel van deze norm. Ook thuiswerkplekken vallen buiten het bestek van deze norm. Maatvoering en inrichting van de thuiswerkplek zijn gebaseerd op maatwerkafspraken tussen werkgever en werknemer(s). Deze norm kan wel ondersteuning bieden voor het opstellen van dergelijke afspraken.

Uitgangspunt van deze norm is de vanuit de ergonomie gezien minimale vloeroppervlakte. De voor het aantal personen en de apparatuur in de werkruimte benodigde ventilatiehoeveelheid, warmte- en koelcapaciteit gelet op de vloeroppervlakte van de ruimte respectievelijk werkplek is niet in deze norm meegenomen, evenmin als de minimale vertrekgrootte volgens het Bouwbesluit.

Kortom: Deze norm beschrijft vanuit ergonomisch oogpunt de minimumeisen voor de hoeveelheid vloeroppervlakte van werkplekken in administratieve ruimtes en kantoren. Het betreft werkplekken waar hoofdzakelijk administratieve en/of informatie verwerkende taken worden verricht of waar wordt overlegd/vergaderd.

De gestelde normen ten aanzien van oppervlakte zijn onder te verdelen in een aantal categorieën. Via de onderstaande links kunt u meer lezen over de normen die zijn opgesteld over de desbetreffende categorie:

Heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze?