Normen en richtlijnen: arbowetgeving beeldschermwerkplekken

De arbowetgeving stelt werkgevers verplicht om ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen risico’s oplevert voor werknemers. Omdat de Arbowet vrij algemeen blijft hoe de werkgever hieraan moet voldoen, is deze eis verder gespecificeerd aan de hand van Arbonormen en Arbobesluiten. Op die manier wordt de werkgever ondersteund invulling te geven aan zijn arbobeleid.

De eisen zijn gebaseerd op de EG-richtlijn nr. 90/270/EEG van 29 mei 1990. Alle beeldschermwerkplekken dienen te voldoen aan de in de wet gestelde eisen. Een werknemer moet zijn werk kunnen uitvoeren, zonder mentale of fysieke problemen op te lopen. Een slecht ingerichte werkplek kan leiden tot gezondheidsklachten, welke op hun beurt weer kunnen leiden tot verzuim.

De wet stelt de werkgever verplicht gezonde, verantwoorde arbeidsomstandigheden te faciliteren. Het uitvoer geven aan een verantwoord arbobeleid is een gedeelde verantwoordelijkheid voor werkgever én werknemer. Van werknemers wordt verwacht de gefaciliteerde middelen en ruimten te gebruiken en op een veilige manier hun werkzaamheden verrichten.

De gestelde Arbonormen zijn onder te verdelen in een aantal categorieën. Via de onderstaande links kunt u meer lezen over de normen die zijn opgesteld over het desbetreffende onderwerp:

IntelliDesk Zit sta bureau in kantoor Ergonomiespecialist