Ergonomiewijzer: Normen en richtlijnen beeldschermwerkplekken

De wet stelt werkgevers verplicht om ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen risico’s oplevert voor werknemers. Om werkgevers hierin te sturen en te ondersteunen zijn er normen opgesteld, welke terug te vinden zijn in de Arbowet en het Arbobesluit. Deze eisen zijn gebaseerd op de EG-richtlijn nr. 90/270/EEG van 29 mei 1990. Alle beeldschermwerkplekken dienen te voldoen aan de in de wet gestelde eisen. Een werknemer moet zijn werk kunnen uitvoeren, zonder mentale of fysieke problemen op te lopen.  Een slecht ingerichte werkplek kan leiden tot gezondheidsklachten. Gezondheidsklachten kunnen op hun beurt weer leiden tot verzuim.

Het Arbobeleid stelt de werkgever verplicht gezonde, verantwoorde arbeidsomstandigheden te faciliteren. Echter het uitvoer geven aan een verantwoord arbobeleid een gedeelde verantwoordelijkheid voor werkgever én werknemer. Van werknemers wordt verwacht dat de gefaciliteerde middelen en ruimte benutten en op een veilige manier hun werkzaamheden verrichten.

De gestelde Arbonormen zijn onder te verdelen in een aantal categorieën. Via de onderstaande links kunt u meer lezen over de normen die zijn opgesteld over het desbetreffende onderwerp: