Back App 2.0 Balansstoel Gebruikersonderzoek

85% van de gebruikers beveelt de stoel aan!

Klik hier om het Back App Gebruikersonderzoek te downloaden als PDF-bestand

De Back App 2.0 Balansstoel staat al jaren bekend als een probleemoplosser voor mensen die veel scherm gebonden werk uitvoeren. De unieke vormgeving en functionaliteiten van deze stoel zorgen ervoor dat gebruikers veel actiever zitten. Hierdoor zijn de spieren de hele dag lichtelijk actief. Daarnaast wordt de lichaamshouding automatisch gecorrigeerd, waardoor veel klachten aan het beweegapparaat effectief worden aangepakt. Dit komt met name door de grotere zithoek die ingenomen wordt, waardoor het bekken en de lage rug in een gunstigere hoek worden geplaatst. Deze worden niet langdurig eenzijdig belast, maar behouden een neutrale stand.

Er is in het verleden veel onderzoek gedaan naar de effecten van de Back App, waar veel lovende resultaten uit naar voren zijn gekomen (Dankaerts, W. et al., 2012)(Dankaerts, W.; et al., 2013)(Anteroinen, J., 2017). Wij wilden echter graag onze eigen klanten vragen naar hun ervaringen met deze ergonomische probleemoplosser.

Backapp Black Grey Alcantara Black Ergonomiespecialist

Gebruikersonderzoek

Onlangs (maart 2019) hebben we een groep gebruikers gevraagd naar hun mening ten aanzien van deze unieke zitoplossing. Hiertoe is deze groep respondenten een enquête toegestuurd. Vanuit deze groep van 118 personen hebben 42 personen deelgenomen aan de enquête. De verdeling man – vrouw betrof 8 mannelijke deelnemers (19%) tegenover 34 vrouwelijke deelnemers (81%). De gemiddelde leeftijd betrof 55 jaar ( minimaal 28 jaar – maximaal 63 jaar). Alle deelnemers hebben de Back App 2.0 Balansstoel in gebruik genomen in de periode 2018 – 2019.

Enquête

De enquête die is toegestuurd aan de deelnemers is vormgegeven in Google Formulieren. De vragen zijn gericht op het verloop van fysieke klachten sinds het gebruik van de Back App stoel en het gezondheidseffect bij het gebruik van de stoel. Daarnaast is er gefocust op vermoeidheid en productiviteit in relatie tot het gebruik van de Back App. We hebben deelnemers de mogelijkheid gegeven hun mening kenbaar te maken aan de hand van een 5-punts-schaal, lopende van 1 (= helemaal niet) tot 5 (= ja).

Resultaten

Onderstaand hebben we de resultaten n.a.v. het onderzoek per onderwerp weergegeven. Onderaan het artikel staan de grafieken behorende bij de resultaten. Deze kunnen worden vergroot door er op te klikken.

Verandering fysieke klachten

We hebben de deelnemers gevraagd naar het verloop van hun fysieke klachten sinds het gebruik van de stoel. Hierbij heeft 78,6% van de deelnemers te kennen gegeven dat de klachten significant* zijn afgenomen sinds zij de stoel gebruiken.

* We gaan er hierbij van uit dat een score van 4 of 5 een significant verschil aanduidt.

In theorie zou het mogelijk kunnen zijn dat de klachten niet verbeteren, maar verslechteren. Om hier meer inzicht in te verschaffen hebben we respondenten gevraagd of er sprake is van een verslechtering van de lichamelijke klachten sinds zij gebruik maken van de Back App Balansstoel. Geen enkele respondent heeft aangegeven dat de klachten zijn verergerd door het gebruik van de Back App. Het gros van de deelnemers heeft aangegeven dat de klachten ‘helemaal niet’ of ‘bijna helemaal niet’ zijn verslechterd.

Gezondheidseffecten en energieniveau

We hebben deelnemers gevraagd of het gebruik van de stoel een positief effect heeft op de gezondheid en op energieniveau. Ruim 85% van de deelnemers is van mening dat het gebruik van de stoel het gezondheidsniveau positief heeft beïnvloedt. Ruim 45% van de populatie geeft aan energieker te zijn geworden door het gebruik van de Back App stoel.

Productiviteit & ‘Fit 4 the Job’

We weten dat fysieke klachten vaak gepaard gaan met een gevoel ons werk niet goed genoeg te kunnen doen. Het resultaat van werken met fysieke klachten is dat de productiviteit doorgaans verslechterd; we beschouwen onszelf niet fit genoeg om het werk naar ons beste kunnen te verrichten. De relatie tussen belasting en belastbaarheid ligt hieraan ten grondslag (Van Dijk et al., 1990).

We hebben deelnemers gevraagd naar hun ervaringen hieromtrent, in relatie tot het gebruik van de stoel. Ruim 54% van de deelnemers geeft aan dat het gebruik van de stoel in direct verband staat met het gevoel weer ‘Fit 4 the Job’ te zijn (score 4-5). Slechts 5 personen geven aan zich niet energieker te voelen. Bijna 60%  van de deelnemers is van mening productiever te zijn door het gebruik van deze unieke oplossing (score 4 – 5).

Zou je de stoel aanbevelen?

Wij zijn zelf reeds overtuigd van de kracht die deze stoel heeft voor beeldschermwerkers die pijnklachten ervaren, doordat wij dagelijks de positieve effecten van deze zitoplossing zien bij onze klanten. Wij hebben de deelnemers aan deze enquête voorgelegd in hoeverre zij de stoel zouden aanbevelen aan andere gebruikers. 85% van de respondenten zou de stoel aanbevelen aan anderen.

Conclusie

Uit ons onderzoek is gebleken dat eindgebruikers zeer positief zijn over de Back App 2.0 Balansstoel. Het gros van de deelnemers geven aan dat hun fysieke klachten afnemen, dat zij zich fitter en energieker voelen en dat zij weer Fit 4 the Job zijn.

Het moge duidelijk zijn dat wij erg blij zijn dat de resultaten uit dit onderzoek onze dagelijkse ervaringen met deze zitoplossing zo goed weerspiegelen. Klanten weer klachtenvrij laten werken is immers onze missie en ons doel.

 

85% van de deelnemers aan het gebruikersonderzoek wil je de stoel aanbevelen. Wil je ook ontdekken of de Back App 2.0 Balansstoel voor jou de meest geschikte oplossing is? Neem gerust contact met ons op!

Of neem telefonisch contact met ons op via 045 546 66 40

Grafiek 1: Verbetering fysieke klachten

Grafiek 4: Verbetering energieniveau

Grafiek 7: Zou de gebruiker je de Back App aanraden?

Grafiek 2: Verslechtering fysieke klachten

Grafiek 5: Fit4theJob

Grafiek 3: Effect op de gezondheid

Grafiek 6: Productiviteit

Anteroinen, S. (2017). A GROUP OF LÄHITAPIOLA EMPLOYEES TESTED A NEW TYPE OF CHAIRS AND BALANCE BOARDS FOR SIX MONTHS. WHAT CHANGED? HR Viesti.

Dankaerts, W. e. (2012). Can we reduce the effort of maintaining a neutral sitting posture? A pilot study. Manual Therapy, 566-571.

Dankaerts, W. e. (2013). Specific flexion-related low back pain and sitting: comparison of seated discomfort on two different chairs. Ergonomics, 1759-1763.

Dankaerts, W., McCarthy, R., O’Sullivan, K., O’Sullivan, L., & White, A. (2012). Can we reduce the effort of maintaining a neutral sitting posture? A pilot study. Manual Therapy, 566-571.