Kantoorwerkplek, NEN 1824

NEN 1824, 2010
 
Deze norm omvat de vloeroppervlakten benodigd voor werkplekken voor kantoorwerkzaamheden (administratieve en informatieverwerkende taken). Daarnaast behoort qua oppervlakten rekening te worden gehouden met ruimte voor centrale vluchtroutes, kopieer-, printer- en faxruimte, schoonmaak, onderhoud, serverruimte, pantry, opslag, archief en andere vloeroppervlakten voor postkast, ontspanning e.d. De benodigde vloeroppervlakte voor dergelijk ruimtegebruik vormt geen onderdeel van deze norm. De zogenoemde thuiswerkplek valt buiten het bestek van deze norm. Maatvoering en inrichting van de thuiswerkplek zijn gebaseerd op maatwerkafspraken tussen werkgever en werknemer(s). Deze norm kan wel ondersteuning bieden voor het opstellen van dergelijke afspraken. Uitgangspunt van deze norm is de vanuit de ergonomie gezien minimale vloeroppervlakte. De voor het aantal personen en de apparatuur in de werkruimte benodigde ventilatiehoeveelheid, warmte- en koelcapaciteit gelet op de vloeroppervlakte van de ruimte resp. werkplek is niet in deze norm meegenomen, evenmin als de minimale vertrekgrootte volgens het Bouwbesluit.
 
Onderwerp en toepassingsgebied

Deze norm beschrijft vanuit ergonomisch oogpunt de minimumeisen voor de hoeveelheid vloeroppervlakte van werkplekken in administratieve ruimtes en kantoren. Het betreft werkplekken waar hoofdzakelijk administratieve en/of informatieverwerkende taken worden verricht of waar wordt overlegd/vergaderd.
 
Berekening vloeroppervlak
 
De standaard werkplek
 
Bewegingsruimte
 
Circulatieruimte
 
Scheidingswanden
 
Vluchtroutes en nooddeuren
 
Terug naar: Arbowetgeving